Štúdie Kre Alkalyn a CreGAAtine

Podľa výrobcu je Kre Alkalyn „pufrovaný“ prípravok na báze kreatínu, čo má zaručiť, že kreatín zostane v žalúdku nedotknutý a má vyššiu biologickú dostupnosť.

Napriek veľmi odvážnym marketingovým tvrdeniam, ako napríklad „až desaťkrát silnejší ako obyčajný kreatín“; „najsilnejší kreatín na svete“, veda dokazuje pravý opak.

Vedecká štúdia publikovaná v roku 2013 hodnotila účinky Kre Alkalynu vs. štandardnému kreatín-monohydrátu. Išlo o dvojito zaslepenú randomizovanú kontrolovanú štúdiu vykonanú na 36 mužoch. Niektoré z parametrov, ktoré boli v štúdii hodnotené:

  1. 1. Obsah svalového kreatínu
  2. 2. Stavba tela
  3. 3. Tlak na lavičke
  4. 4. Kapacita anaeróbneho šprintu Kre Alkalyne nebol lepší v žiadnej z týchto parametrov.

Kre Alkalyne nebol lepší v žiadnej z týchto parametrov. Pozrime sa na to detailne:

Obsah svalového kreatínu nebol vyšší v skupinách Kre Alkalyne po 4 týždňoch užívania v porovnaní so skupinou kreatín-monohydrát. Ani keď sa užíva v štandardných dávkach, odporúčaných výrobcom, ani v dávkach ekvivalentných kreatín-monohydrátu, ktorý je štandardom, sa nezdá, že účinky Kre Alkalyne zodpovedajú marketingovým tvrdeniam. Po 4 týždňoch užívania štandardnej dávky Kre Alkalynu došlo k zvýšeniu obsahu kreatínu vo svaloch o 4,71 +/- 27,0 %, dávka Kre Alkalynu zodpovedajúca dávke kreatín-monohydrátu zvýšila svalový kreatín o 9,07 +/- 23,2 %. Samotný kreatín-monohydrát zvýšil svalový kreatín o 22,3 +/- 21,0 %.

Pri hodnotení stavby tela, neboli žiadne významné rozdiely v celkovej telesnej vode ani v beztukovej hmote. V skupine so štandardnou dávkou Kre Alkalynu bolo percento celkovej telesnej vody po 4 týždňoch 35,9 %, zatiaľ čo v skupine kreatín-monohydrát to bolo menej – 33,9 %. Beztuková hmota narástla oproti východiskovej hodnote približne o 1 kg v skupine, kde dostávali kreatín monohydrát a Kre Akalyne v dávke ekvivalentnej kreatín-monohydrátu. V skupine so štandardnou dávkou Kre Alkalynu sa beztukovej hmoty po 4 týždňoch zvýšila menej ako 0,5 kg.

Vedci vykonali aj test maximálneho jedného opakovania (1 RM) v tlaku na lavičke vo všetkých študijných ramenách. V súlade s predchádzajúcimi výsledkami Kre Alkalyne neviedol k väčšiemu zlepšeniu v porovnaní s ramenom s kreatín-monohydrátom. Užívanie kreatín-monohydrátu viedlo k nárastu o 4,58 kg, v skupine užívajúcej Kre Alkalyn bolo zvýšenie o 3,3 kg v tlaku na lavičke 1RM.

Výsledky testu anaeróbnej kapacity Kre Alkalyne tiež nefavorizujú.Pri kreatín-monohydráte a Kre Alkalyne sa celková pracovná kapacita zvýšila o cca 5% v ramenách, ktoré dostávali dávky ekvivalentné kreatín-monohydrátu. V skupine, v ktorej užívali Kre Alkalyn podľa odporúčania výrobcu, bola zmena menej ako 0,1 %.

CreGAAtine

 

V porovnaní od toho je CreGAAtine založený na pevných vedeckých dôkazoch. Pre porovnanie uvedieme vedeckú štúdiu, ktorá skúmala účinky kombinácie kreatín-GAA (CreGAAtine) vs kreatín-monohydrát. Randomizovaná dvojito zaslepená štúdia hodnotila účinky na 14 mladých mužoch. Štúdia hodnotila obsah svalového a mozgového kreatínu a tlak na lavičke 1 RM. Výsledky boli hodnotené po 4 týždňoch užívania CreGAAtine a preukázali absolútnu prevahu kombinácie GAA+kreatínu oproti kreatín-monohydrátu.

V hodnotení zmeny celkového obsahu svalového kreatínu oproti východiskovej hodnote, výsledky sú jednoznačne priaznivé pre GAA-kreatín (CreGAAtine). Kreatín-monohydrát zvýšil svalový kreatín maximálne o cca 10%, kombinácia GAA-kreatín (CreGAAtine) viedla až k nárastu cca 60 %.

Výsledky testu v tlaku na lavičke 1 RM ukázli významne lepší výsledok pri užívaní GAA-kreatín (CreGAAtine) oproti samotnému kreatín-monohydrátu. Zlepšenie výkonu oproti východiskovej hodnote v skupine GAA-kreatin (CreGAAtine) dosiahla + 5,8 kg, čo je 1,3-krát viac ako bol výkon v skupine kreatín-monohydrát.

V štúdii hodnotili aj celkovú hmotnosť účastníkov štúdie na začiatku a na konci štúdie. Výsledky preukázali dominantnú úlohu CreGAAtinu vo všetkých športových disciplínach pri ktorých je telesná hmotnosť dôležitá. Prírastok telesnej hmotnosti bol nižší v GAA-kreatínovom (CreGAAtine) ramene o 0,9 kg, čo dokazuje, že kombinácia nevedie k zadržiavaniu vody.

Referencie:

Jagim, A. R., Oliver, J. M., Sanchez, A., Galvan, E., Fluckey, J., Reichman, S., Talcott, S., Kelly, K., Meininger, C., Rasmussen, C., & Kreider, R. B. (2012). Kre-Alkalyn® supplementation does not promote greater changes in muscle creatine content, body composition, or training adaptations in comparison to creatine monohydrate. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 9(Suppl 1), P11. https://doi.org/10.1186/1550-2783-9-S1-P11

Semeredi, S., Stajer, V., Ostojic, J., Vranes, M., & Ostojic, S. M. (2019). Guanidinoacetic acid with creatine compared with creatine alone for tissue creatine content, hyperhomocysteinemia, and exercise performance: A randomized, double-blind superiority trial. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 57, 162–166. https://doi.org/10.1016/j.nut.2018.04.009