CreGAAtine – Šta je to, kako funkcioniše i koja je predviđena doza

CreGAAtine je jedinstvena formulacija kreatina koja sadrži prekursor kreatina (supstancu iz koje on nastaje) guanidinosirćetnu kiselinu (GAA) i kreatin. Donosi magiju u vaše telo i mozak.

Šta je CreGAAtine?

CreGAAtine je novi dodatak ishrani namenjen za primenu u sportu i fitnesu. Reč je o jedinstvenoj formulaciji koja je na tržište došla nakon godina istraživanja koje je vodio jedan od 10 najboljih stručnjaka za kreatin u svetu, prof. Dr Sergej Ostojić. Jedinstvena formulacija je stigla na police sportskih dodataka 2021. zahvaljujući saradnji Carnomed-a i Applied Bioenergetics Lab-a.

Kako funkcioniše CreGAAtine?

GAA kao direktni organski prekursor kreatina

CreGAAtine je dodatak ishrani koji sadrži kreatin (kreatin monohidrat) i njegov direktni prekursor – guanidinosirćetnu kiselinu (GAA). GAA je organsko jedinjenje koje se sintetiše u reakciji dve aminokiseline – L-arginina i glicina regulisane enzimom koji se zove L-arginin-glicin amidinotransferaza (AGAT). U ovoj hemijskoj reakciji, dve aminokiseline se vezuju zajedno formirajući GAA i nusproizvod ornitin. AGAT je prisutan u velikim količinama u pankreasu i bubrezima, ali se takođe nalazi i u mišićima, mozgu, srcu, plućima, slezini, testisima i timusu. U sledećem koraku, jedna metil grupa se dodaje na GAA formirajući kreatin uz pomoć enzima S-adenozil-L-metionin:N-gvanidinoacetat metiltrasferaze (GAMT). Ova jednostavna reakcija se javlja prvenstveno u jetri, ali može zahvatiti i organe koji imaju visok nivo proizvodnje energije (skeletni mišići, mozak, srce) (1,2). Proces formiranja GAA i kreatina prikazan je na slici ispod .

Aktivnost prvog pomenutog enzima (AGAT) može biti inhibirana kada se kreatin unosi uz pomoć suplemenata (egzogena primena). To znači da nakon određenog perioda suplementacije kreatinom, enzim koji je pokrenuo proizvodnju kreatina u našem telu prestaje da ’’radi’’ i količina kreatina koju naše telo proizvodi se smanjuje. Sa druge strane, izgleda da se to ne dešava kod GAMT-a kada se GAA primenjuje egzogeno. Ovo ukazuje na to da je formiranje kreatina iz GAA proces koji se ne može inhibirati kada suplementirate GAA (1).

Slika 1. Sinteza GAA i kreatina

GAA koristi 4 različita načina za ulazak u ćeliju

GAA je mali molekul koji može ući u ćelije koristeći četiri različita puta za razliku od kreatina koji prolazi unutar ćelije koristeći jedan receptor CT1. GAA koristi tri različita receptora uključujući CT1, receptore taurina, GABA receptore i proces koji ne zavisi od receptora koji se naziva pasivna difuzija. Ovaj proces ulaska kreatina i GAA je ilustrovan na Slici 2.

Slika 2. Transportni putevi GAA i kreatina, preuzeto iz rada Ostojić et al (2017) (3)

 

Prednost korišćenja više načina za ulazak u ćeliju zajedničkom primenom kreatina i GAA vidi se u iscrpnim vežbama gde je potražnja za energijom veća. Kada je CT1 receptor zasićen (svi receptori zauzeti) kreatinom koji je unešen ishranom ili suplementacijom, suplementacija sa GAA može ciljati druge transportne kanale i dodatno povećati nivoe kreatina u poređenju sa samim kreatinom (3).

Koje su glavne prednosti upotrebe CreGAAtine-a?

Postoji 6 glavnih superiornih efekata CreGAAtine-a u odnosu na standardne formulacije kreatina:

1. CreGAAtine je bolji u povećanju nivoa kreatina u mišićima u poređenju sa samim kreatinom

U randomizovanom kontrolisanom ispitivanju koje je upoređivalo istovremenu primenu kreatin-monohidrata i GAA sa samim kreatinom, pokazalo se da je nivo kreatina porastao za 16,9% u grupi koja je uzimala kombinaciju u poređenju sa povećanjem od 2% u grupi koja je uzimala sam kreatin nakon 4 nedelje (4).

 

Slika 3. Uticaj CreGAAtine-a na nivo kreatina u mišićima

 

2. CreGAAtine je superiorniji u povećanju nivoa kreatina u mozgu u poređenju sa samim kreatinom

Ista randomizovana kontrolisana studija takođe je upoređivala nivoe kreatina u mozgu u dve grupe. CreGAAtine je ponovo bio superiorniji od samog kreatina, dostigavši 3,9 puta veći nivo kreatina u sivoj materiji i 1,9 puta veći nivo kreatina u beloj materiji u poređenju sa samim kreatinom (4).

 

Slika 4. Uticaj CreGAAtine-a na nivo kreatina u mozgu, bela i siva masa

 

3. CreGAAtine ne dovodi do prekomernog povećanja telesne težine 

U poređenju sa samim kreatinom, istovremena primena GAA i kreatina dovodi do manjeg povećanja telesne težine. Ovo svojstvo kreatina se ponekad može prepoznati kao nuspojava, na primer u sportovima osetljivim na težinu i u ženskoj populaciji. Ovaj efekat može biti posledica manjeg kapaciteta vezivanja vode CreGAAtine u odnosu na sam kreatin. GAA je manje hidrofilni molekul od kreatina, što znači da molekul GAA manje „voli“ vodu od kreatina (4).

4. Manje je onih koji ne reaguju na CreGAAtine u poređenju sa samim kreatinom

Kako su kreatinski receptori u mozgu i mišićima blizu toga da budu zasićeni endogenim kreatinom (kreatinom koji se sintetiše u organizmu) u fiziološkim uslovima, prednost GAA da koristi dodatne transportne puteve stvara odličnu strategiju za prevazilaženje ograničenog efekta suplementacije kreatinom (5,6). Korišćenje CreGAAtine-a osigurava da ima manje onih koji ne reaguju u poređenju sa običnim kreatinom (7).

5. CreGAAtine povećava snagu sa fokusom na manje razvijene mišićne grupe

Kombinacija GAA i kreatina ima veliki potencijal zbog mogućeg sinergizma između dve supstance (3). GAA cilja mišićne grupe sa nižim početnim nivoom snage, a to su mišići gornjeg dela tela u opštoj populaciji. Ova prednost može biti posledica lakše apsorpcije GAA od strane ovih mišića pošto je početni nivo GAA u ovim mišićima u početku niži (3).

6. CreGAAtine je zaštićen od razgradnje usled jedinstvenog pakovanja

CreGAAtine je upakovan u kesicu sa jednom dozom, što omogućava njegovu jednostavnu upotrebu, ali i štiti kreatin od pretvaranja u kreatinin (njegov neefikasan oblik) što se dešava kada je kreatin izložen toploti i vlazi. Obična velika (tzv. bulk) pakovanja kreatina lako puštaju da vlaga uđe u pakovanje svaki put kada ga otvorite, što vremenom dovodi do razgradnje kreatina (8,9).

 

 

Neželjeni efekti i bezbednost

Ne postoje poznati neželjeni efekti CreGAAtine. Studija koja je ispitivala efekat CreGAAtine na nivo homocisteina u plazmi kod zdravih muškaraca i žena tokom 28 dana, otkrila je da je došlo do malog povećanja homocisteina u plazmi, ali nije bilo ispitanika sa nivoom homocisteina iznad referentnog opsega. Sličan slučaj je i sa kreatininom, došlo je do malog povećanja, ali unutar referentnog opsega (10). CreGAAtine je sertifikovan od strane Informed Sports-a što potvrđuje da ne sadrži doping supstance.

 

 

Kada i kako uzimati?

CreGAAtine treba uzimati dva puta dnevno, jednu kesicu ujutru i jednu kesicu popodne. Najbolje se apsorbuje kada ga rastvorite u čaši mlake vode i odmah popijete. CreGAAtine treba uzimati i tokom vežbanja i onim danima kada ne vežbate. Ako uzmete jednu kesicu oko treninga, možete je uzeti pre ili posle, kako god vam je zgodnije.

 

 

Doza

Tačna doza CreGAAtine je 2 kesice dnevno.

 

Slika 5. Cregaatine upotreba

 


Reference:

  1. Wyss M, Kaddurah-Daouk R. Creatine and creatinine metabolism. Physiol Rev. 2000;80(3):1107-1213. doi:10.1152/physrev.2000.80.3.1107
  2. Ostojic SM. Creatine synthesis in the skeletal muscle: the times they are a-changin’. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2021;320(2):E390-E391. doi:10.1152/ajpendo.00645.2020
  3. Ostojic SM. Co-administration of creatine and guanidinoacetic acid for augmented tissue bioenergetics: A novel approach?. Biomed Pharmacother. 2017;91:238-240. doi:10.1016/j.biopha.2017.04.075
  4. Semeredi S, Stajer V, Ostojic J, Vranes M, Ostojic SM. Guanidinoacetic acid with creatine compared with creatine alone for tissue creatine content, hyperhomocysteinemia, and exercise performance: A randomized, double-blind superiority trial. Nutrition. 2019;57:162-166. doi:10.1016/j.nut.2018.04.009
  5. Tachikawa M, Kasai Y, Yokoyama R, et al. The blood-brain barrier transport and cerebral distribution of guanidinoacetate in rats: involvement of creatine and taurine transporters. J Neurochem. 2009;111(2):499-509. doi:10.1111/j.1471-4159.2009.06332.x
  6. Christie DL. Functional insights into the creatine transporter. Subcell Biochem. 2007;46:99-118. doi:10.1007/978-1-4020-6486-9_6
  7. Ostojic SM. Short‐term GAA loading: Responders versus nonresponders analysis. Food Science & Nutrition. 2020 Aug;8(8):4446-8.
  8. Sakata Y, Shiraishi S, Otsuka M. Effect of pulverization on hydration kinetic behaviors of creatine anhydrate powders. Colloids Surf B Biointerfaces. 2004;39(4):187-193. doi:10.1016/j.colsurfb.2004.07.016
  9. Uzzan M, Nechrebeki J, Zhou P, Labuza TP. Effect of water activity and temperature on the stability of creatine during storage. Drug Dev Ind Pharm. 2009;35(8):1003-1008. doi:10.1080/03639040902755197
  10. Ostojic SM, Todorovic N, Stajer V. Effect of Creatine and Guanidinoacetate Supplementation on Plasma Homocysteine in Metabolically Healthy Men and Women. Annals of Nutrition and Metabolism. 2021;77(5):307-8.